УДК…

І. Ю. Соколіна

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У ЖУРНАЛІ “ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ”

    Редакція звертає увагу авторів – здобувачів наукових ступенів і вчених звань – на необхідність структурування статей згідно з вимогами, наведеними у Постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 р., №7-05/1, п.3.
    У журналі публікуються результати досліджень та інформаційні матеріали у сфері філософії освіти, проблем формування національної еліти, управління якістю освіти, психологічних проблем освіти, дослідження проблем професійного мислення, духовності й культури, психолого-педагогічних проблем управління, професійної освіти, освітніх технологій, актуальних проблем педагогіки.

    Пакет документів, що подаються в редакційну колегію, має містити такі складники:

1. У паперовому вигляді:
• стаття (1 прим.) на аркуші розміром А-4;
• акт експертизи з печаткою (для громадян України). Офіційний лист з проханням опублікувати статтю (для громадян зарубіжних країн);
• рецензія (підписується доктором наук і засвідчується печаткою).

2. В електронному варіанті:
• стаття, що виконана відповідно до даних вимог (без колонтитулів і нумерації сторінок);
• анотація українською, російською і англійською мовами (автори, назва статті, анотація, ключові слова);
• відомості про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові повністю, назва організації, посада, поштова адреса, вчений ступінь, вчене звання, контактні телефони, факс, e-mail).

    Відомості про авторів подаються окремим документом довільного форматування.

    Стаття готується тільки з використанням редактора текстів Microsoft Word for Windows однією з трьох мов: українською, російською або англійською.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

• усі поля 2,5 см;
• рекомендований шрифт - Times New Roman Cyr;
• розмір шрифту – 12;
• міжрядковий інтервал – 1
• абзацний відступ – 1,25 см;
• заповнення останньої сторінки повинно бути не менше 70%.

ПОРЯДОК РОЗТАШУВАННЯ МАТЕРІАЛУ

• код УДК (жирним, вирівнювання зліва);
• список авторів (ініціали, прізвище(а), по центру);
• назва статті (Times New Roman, жирним, по центру, заголовні букви, перенесення слів не допускається);
• основний текст статті;
• список літератури (не менше 3-х джерел). Нумерація джерел – у порядку посилань в тексті або в алфавітному порядку.
• анотація статті українською, російською і англійською мовами, обсягом до 5 рядків кожна.

    Елементи статті розділяються інтервалами в один рядок.

Рисунки оформляються як окремі об’єкти, виконуються в редакторі рисунків Microsoft Word.

Застосування альбомної орієнтації не допускається.