ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Статті повинні бути виконані в редакторі Mіcrosoft Word шрифтом Tіmes New Roman без автоматичних переносів і нумерації сторінок.

УВАГА !

Згідно Постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 про підвищення вимог до спеціалізованих наукових видань наукові статті повинні мати необхідні елементи: постановка проблеми в загальному виді і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких почате рішення даної проблеми й на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу досліджень із повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки по даному дослідженню, перспективи подальшого розвитку даного напрямку, список використаних джерел інформації.

Мови – українська, російська, англійська або німецький.

Розмір паперу: А5. Орієнтація Книжкова. Поля ліве й праве по 1,5 см; верхнє й нижнє по 1,8 см. Відстані від краю до колонтитулів   1,5 см. Міжстроковий інтервал по всій статті – одинарний. Кількість сторінок у статті не повинна перевищувати 12-14 стор., остання сторінка має бути повною.

Індекс УДК вирівнюється по лівому краю без відступів, без нового рядка, розмір шрифту 10 пт.

Інформація про авторів друкується через один рядок на рівній відстані від бічних полів, малими літерами, розмір шрифту - 10 пт , (шрифт - звичайний без виділення)- ініціали, прізвище, вчений ступінь, місто, країна.

Назва статті друкується великими буквами через один порожній рядок після інформації про авторів (шрифт - прямій, напівжирний, 10 пт.). Вирівнювання по центру.

Анотація в обсязі 5-8 рядків друкується через один порожній рядок після назви статті. Розмір шрифту - 8 пт, курсив. Червона строка - 0,75 см. Вирівнювання по ширині. Мови анотації - українська, російська, англійська.

Основний текст: Розмір шрифту - 10 пт. червона строка - 0,75 см. Вирівнювання по ширині. Якщо текст представлений на англійській або німецькій мові, необхідно окремо дати переклад назви.

Формули набираються редактором формул Mіcrosoft Equatіon 3.0 з нумерацією праворуч у дужках.

Рисунки повинні обов'язково бути чорно-білими. Рисунки нумеруються в підрисуночних підписах: Рисунок 1, Рисунок 2. і т.д. Якщо рисунок один, то він не нумерується. Якщо в рисунка є підрисуночний підпис, розмір шрифту – 9 пт.

При наявності декількох таблиць, над кожною з них праворуч після слова "Таблиця" указується номер (розмір шрифту - 9 пт). Посилання аналогічне посиланню на малюнок. Можливий також напис над таблицею (розмір шрифту - 9 пт, з вирівнюванням по лівому краю).

Список літератури друкується без відступів, без червоної строки, через один порожній рядок після основного тексту статті. Вирівнювання по ширині. Розмір шрифту - 8 пт. Список літератури починається з набраних напівжирним шрифтом слів "Список використаних джерел", слідом за якими ставиться двокрапка. Сам список набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом. Не допускати відрив номера позиції в списку літератури й ініціалів від прізвища автора. Якщо авторів більше трьох, то після прізвища перших двох авторів указується "і ін."

Після списку літератури через один порожній рядок вказується дата надходження статті в редколегію. Число, місяць і рік задаються двозначними числами через крапку. Розмір шрифту - 8 пт, курсив. Вирівнювання по правому краю.

У редакційну колегію подаються обов'язково:

1. Акт експертизи

2. Електронний файл статті.

3. Два екземпляри статті, надруковані на лазерному принтері на одній стороні аркуша білого паперу.

4. Відомості про авторів.

 

На жаль, ми не зможемо опублікувати матеріали з відступом від вимог, а також надійшли в оргкомітет після закінчення строку прийому.

 

З повагою, редколегія