Спеціалізація 141.01 - «Електричні станції»

Спеціальність 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

Електричні станції – це класична спеціалізація в межах спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спрямована на підготовку інженерів-електриків в галузі електроенергетики в частині процесу виробництва електроенергії на різних видах електростанцій, в тому числі на відновлюваних (сонячних, вітрових та інших), і широких фахівців в системах електропостачання різноманітних підприємств. Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 1930 році. Це визначає важливість і постійну актуальність спеціалізації.

Бакалаврат

Випускники бакалаврату є фахівцями з проектування, монтажу, наладки й експлуатації електричної частини електричних станцій, підстанцій і основного електроенергетичного устаткування підприємств. Це класичні інженери-електрики-енергетики в самому широкому змісті цього слова. Вони вивчають усі види джерел енергії: ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, АЕС, відновлювані електростанції, проектують схеми та обладнання сучасних електростанцій та підстанцій, знайомляться з новими енергоефективними та інформаційними технологіями, вивчають енергетичну автоматику і принципи побудови АСУТП енергетичних об'єктів. Майже всі спеціальні дисципліни орієнтовані на набуття практичних навичок та вмінь. Студенти проходять практику на одній з найсучасніших електричних станцій України – Харківській ТЕЦ-5, на Запорізькій АЕС, станціях компанії ДТЕК та інших підприємствах галузі.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціалізації «Електричні станції» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в електроенергетиці. Її головною перевагою є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала та вивчення самих сучасних технологій виробництва, передачі і розподілу електроенергії, сучасного обладнання та схем побудови електричних станцій і підстанцій, інформаційних технологій проектування, систем контролю і керування енергетичними об'єктами, основ енергозбереження та охорони навколишнього середовища. Програма дає можливість далі навчатись на кваліфікаційному рівні магістра, крім основної, за будь-якою спеціалізацією спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Основні курси, що вивчаються в межах освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціалізації «Електричні станції»:

 • Електротехнічні матеріали
 • Електричні машини
 • Математичні задачі енергетики
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Електричні системи і мережі
 • Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси
 • Інформаційно-керуючі комплекси в енергетиці
 • Енергетичні установки
 • Енергоефективний електропривод
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Силова електроніка і перетворювальна техніка
 • Техніка високих напруг
 • Електропостачання промислових підприємств та електрозбереження
 • Мікропроцесорна техніка
 • Експлуатація і режими роботи електрообладнання електричних станцій

Випускники-бакалаври з успіхом можуть працювати на електроенергетичних і промислових підприємствах в службах головного енергетика, електричних цехах електричних станцій, на підстанціях, в галузевих наукових, проектних організаціях та в установах.

Магістратура

Випускники магістратури це класичні інженери-електрики-дослідники. Вони вивчають сучасні методи комп'ютерного моделювання енергетичних процесів і об'єктів, сучасні процедури проектування схем та систем з застосуванням сучасного енергоефективного обладнання та технологій, вивчають принципи побудови систем управління енергетичними об'єктами за концепціями Smart Grid, Smart Energy, енергетичної та кібербезпеки. Студенти виконують реальні дипломні проекти та роботи з актуальних тем за вихідними даними режимів роботи сучасних електричних станцій та інших енергетичних підприємств України.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціалізації «Електричні станції» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати кращими фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в галузі електричної інженерії. Вони здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми, у тому числі інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі електроенергетики. Головною перевагою програми підготовки є орієнтація на оволодіння актуальними компетенціями та знаннями з самих сучасних технологій виробництва, передачі і розподілу електроенергії, проектування сучасних схем та обладнання. Програма дає можливість далі навчатись в аспірантурі на науковому кваліфікаційному рівні PhD за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Основні курси, що вивчаються в межах освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціалізації «Електричні станції»:

 • Основи наукових досліджень
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі
 • Надійність та діагностика
 • Технології акумулювання і маневрування в енергосистемах
 • Системи власних потреб електричних станцій
 • Диспетчерське керування та АСУТП електричних станцій
 • Оптимізаційні задачі енергетики
 • Енергетичний менеджмент
 • Екологічні аспекти енергетики

Випускники-магістри з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного і електротехнічного профілю, на промислових підприємствах, в службах головного енергетика. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри

 

Навчальні плани

Перший рівень (бакалаврський) 

Перший рівень (бакалаврський) на базі ОПП молодшого спеціаліста

Другий рівень (магістерський) науковий

Другий рівень (магістерський) професійний