Спеціалізація 141.05 - «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»

Спеціальність 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології – це сучасна спеціалізація в межах спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спрямована на підготовку інженерів-електриків в галузі електроенергетики в частині енергозбереження та підвищення енергоефективності процесів виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії, а також використання різноманітних відновлюваних та вторинних джерел енергії. Підготовка за цією спеціалізацією на кафедрі розпочата у 2000 році після створення в Україні органів державної системи з питань енергоефективності та енергозбереження. Це дуже важливий напрямок підготовки фахівців, який дозволяє знизити потреби в енергоресурсах і собівартість будь-якої продукції.

Бакалаврат

Випускники бакалаврату є фахівцями з аналізу споживання енергоресурсів, засобів економії електричної та теплової енергії, проведення енергетичного аудиту, в тому числі тепловізійного контролю, на підприємствах, в організаціях і у побутовому секторі. Крім того наші випускники є класичними інженерами-електриками-енергетиками в самому широкому сенсі цього слова. Вони вивчають усі види джерел енергії, знайомляться з новими енергоефективними та інформаційними технологіями, вивчають енергетичну політику та законодавство. Майже всі спеціальні дисципліни орієнтовані на набуття практичних навичок та вмінь. Студенти проходять практику на найсучасніших енергетичних об'єктах України, зокрема на підприємствах компанії ДТЕК.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в електроенергетиці. Її головною перевагою є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала та вивчення самих сучасних технологій виробництва, передачі та розподілу електроенергії, економії енергоресурсів та фінансової оцінки інвестиційних проектів, створення системи енергетичного менеджменту та аудиту. Програма дає можливість далі успішно навчатись на кваліфікаційному рівні магістра, крім основної, за будь-якою спеціалізацією спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Основні курси, що вивчаються в межах освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»:

 • Електротехнічні матеріали
 • Електричні машини
 • Основи електроенергетики
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Електричні системи й мережі
 • Перехідні процеси в електроенергетичних системах
 • Математичні задачі енергетики
 • Теплоенергетичні системи та комплекси
 • Енергоефективний електропривод
 • Основи електропостачання та електрозбереження
 • Основи енергетичного менеджменту
 • Енергетичний аудит
 • Облік та керування електроспоживанням
 • Мікропроцесорна техніка
 • Економічна оцінка задач енергозбереження
 • Основи автоматизованого управління в енергетиці.

Випускники-бакалаври з успіхом можуть працювати на електроенергетичних і промислових підприємствах в службах енергозбереження, в державних установах з реалізації питань енергоефективності, в енергосервісних компаніях і службах, в галузевих наукових, проектних організаціях і установах.

Магістратура

Випускники магістратури є фахівцями з проектування, модернізації, розробки та фінансової оцінки інвестиційних енергосервісних проектів, складання енергетичних паспортів. Крім того, це класичні інженери-електрики-дослідники. Вони вивчають сучасні методи комп'ютерного моделювання енергетичних процесів і об'єктів, сучасні методики проектування енергоефективних систем енергозабезпечення як промислових підприємств, так і непромислового (побутового) сектору з застосуванням сучасного обладнання та приладів для проведення енергетичного аудиту, вивчають правила розрахунків та складання норм споживання енергоресурсів на підприємствах та в організаціях. Студенти виконують реальні дипломні проекти та роботи з актуальних тем за вихідними даними енергетичних обстежень сучасних підприємств, закладів освіти, побутових будівель та інших енергетичних об'єктів України.

Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати кращими фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в галузі електричної інженерії. Вони здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми, у тому числі інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі енергозбереження в електроенергетиці. Головною перевагою програми підготовки є орієнтація на оволодіння актуальними компетенціями та знаннями з самих сучасних технологій обліку та економії енергоресурсів, фінансової оцінки інвестиційних проектів з підвищення енергоефективності, розробки сучасних засобів і заходів з енергозбереження. Програма дає можливість далі навчатись в аспірантурі на науковому кваліфікаційному рівні PhD за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Основні курси, що вивчаються в межах освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»:

 • Основи наукових досліджень
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі
 • Надійність та діагностика
 • Системи відновлювальної енергетики та вторинні енергоресурси
 • Енергетичний менеджмент та аудит
 • Енергетична політика України та маркетинг енергії
 • Якість електричної енергії та керування якістю
 • Екологічні аспекти енергетики
 • Облік і вимірювання параметрів енергоносіїв.

Випускники-магістри з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного та електротехнічного профілю, на промислових підприємствах в службах енергозбереження, розрахунку нормативних показників споживання та в енергосервісних компаніях. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри.

Навчальні плани

Перший рівень (бакалаврський) 

Другий рівень (магістерський) науковий

Другий рівень (магістерський) професійний

Другий рівень (магістерський) професійний, заочна форма 

Другий рівень (магістерський) професійний, заочно-дистанційна форма